Cửa hàng Tư vấn và Dịch vụ Khuyến nông

Hòn Đất: Tập huấn kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm trong vèo

Ngày 29/7/2022, Tổ kinh tế kỹ thuật xã Nam Thái Sơn cùng với Trạm Khuyến...