Lịch công tác BGĐ từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021

Stt

HỌ TÊN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1Hoàng Trung Kiên

Giám Đốc

Xử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quan
2Nguyễn Văn Hiển

Phó giám đốc

Xử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanLàm việc trại giống bên Bạc LiêuAn Minh, Vĩnh Thuận lấy ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
3Phù Khí Nguyên

Phó giám đốc

Xử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quanSáng: Tân Hiệp ghi hình tọa đàm Syngenta

Chiều: Châu Thành Tọa đàm mô hình đa canh tổng hợp Khóm-Cau-Dừa

Xử lý công việc cơ quanXử lý công việc cơ quan