Lịch gieo sạ vụ lúa Hè Thu 2023

Căn cứ dự báo diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào hệ thống bẫy đèn trong và ngoài tỉnh với mật số thấp. Căn cứ kế hoạch sản xuất lúa Hè Thu 2023 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lịch gieo sạ vụ lúa Hè Thu năm 2023 như sau:

393 SNNPTNT CCTTBVTV Signed