Giồng Riềng: Thông qua dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá heo nước ngọt thương phẩm.

Một trong những giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn lợi cá heo nước ngọt là xây dựng và triển khai các mô hình thủy sản nước ngọt hiệu quả và thân thiện với môi trường. Các mô hình này không chỉ giúp tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm và khai thác bền vững nguồn lợi cá heo nước ngọt.

Cá Heo (Botia modesta, Bleeker 1865) là loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao. Do tình hình khai thác cá heo trong tự nhiên quá mức và bằng những phương tiện mang tính hủy diệt (dùng điện, hóa chất…) nên sản lượng cá heo ngoài tự nhiên ngày càng giảm.

Để bảo vệ nguồn lợi cá heo nước ngọt, góp phần phát triển các mô hình thủy đặc sản nước ngọt theo hướng bền vững nâng cao năng suất và hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện tốt cho nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, cung cấp nguồn giống chất lượng, tin cậy cho người nuôi.

Vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 02 năm 2024, hội đồng tư vấn đánh giá thông qua thuyết minh đề cương dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi thương phẩm cá heo trong ao đất tại huyện Giồng Riềng” tại hội trường Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giồng Riêng.

Nội dung của dự án, mục tiêu đề ra là thực hiện 2 hộ mỗi hộ 500m2 ao đất lót bạt, tỷ lệ sống ≥ 70%; cá heo thương phẩm đạt trọng lượng từ 25 – 30 con/kg sau 10 – 12 tháng nuôi, năng suất đạt 1 tấn/ao 500m2 .

Ngoài ra, mô hình còn chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá heo thương phẩm cho nông dân trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

ông Cao Nhật Bằng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội Đồng, ủy viên phản biện, ủy viên nhận xét và giải trình của chủ nhiệm đề tài, ông Cao Nhật Bằng – Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau: “Dự án rất cần thiết cho địa phương, nhất là trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, giúp cho địa phương đa dạng đối tượng nuôi, góp phần tăng thu nhập cho nông dân”.

Qua đóng góp ý kiến của ủy viên phản biện và thành viên hội đồng đề nghị chủ nhiệm dự án cùng thanh viên thực hiện nghiêm túc chỉnh sửa, hoàn chỉnh thuyết minh đề cương theo đúng yêu cầu của hội đồng đưa ra.

Lê Hoài – Trạm Khuyến nông Giồng Riềng