Vĩnh Thuận: Thu hoạch tôm 9 tháng đâu năm 2022 đạt và vượt so với kế hoạch

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận bà con đã thả nuôi tôm với diện tích 4.383,52ha, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay lên 19.799ha. Trong đó, tôm công nghiệp 5ha, diện tích thả tôm sú 6.800ha, tôm càng xanh là 3.965ha; tôm thẻ thả xen là 3.200ha, cua xen 5.817 ha cá các loại và cá bóng tượng 12ha

Diện tích thu hoạch tôm – lúa lũy kế 6.800ha, năng suất 190kg/ha, sản lượng 1.292 tấn, càng xanh xen thu hoạch lũy kế 180ha, năng suất 350kg/ha, sản lượng 63 tấn, tôm thẻ xen thu hoạch lũy kế 3.200ha, năng suất 320kg/ha, sản lượng 1.024 tấn, cua xen thu hoạch lũy kế 3.200 ha, năng suất 150kg/ha, sản lượng 584.7 tấn, cá bóng tượng thu hoạch lũy kế 2.5ha, năng suất 1.400kg/ha, sản lượng 3.5 tấn, cá các loại thu hoạch 1474.2 tấn.

Diện tích thu hoạch thủy sản năm 2021 chuyển qua năm 2022:

Diện tích Tôm càng xanh 2.154 ha, sản lượng 538,5 tấn;

Diện tích Cua là 457ha, sản lượng 68,55 tấn;

Tổng sản lượng thủy sản: 5.073,45 tấn/4.992 tấn, đạt 101,63% so với kế hoạch,  thiệt hại 3.5ha do thời tiết diễn biến bất thường, từ đầu năm đến nay đã làm thiệt hại 3.5ha tôm sú.

Thời gian tới, xã Vĩnh Thuận tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương, khuyến cáo nhân dân tuân thủ theo lịch thời vụ của ngành chuyên môn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân duy trì mô hình tôm lúa, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên tôm để báo cáo kịp thời về ngành chuyên môn, hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất sản lượng tôm nuôi, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nguyễn Văn Lâm